Perspektywa zmiany

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Projekt skierowany jest do:
Osób zagrożonych utratą pracy, bądź przewidzianych do zwolnienia oraz bezrobotnych w wieku 30 +, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy do 30.04.2019 r. 65 osób , w tym 30 kobiet i 35 mężczyzn dzięki :

• aktywizacji zawodowej 15 osób bezrobotnych , które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawę zdolności finansowej 12 osób, a w efekcie powyższych , utworzenie 12 nowych , trwałych przedsiębiorstw , aktywnych przez min 12 miesięcy oraz

• dostosowaniu kompetencji i/lub kwalifikacji 40 osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub przewidzianych do zwolnienia i 10 osób bezrobotnych , które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, do wymogów lokalnych rynków pracy i potrzeb pracodawców oraz nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie przez 10 osób , a w efekcie utrzymanie zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy lub podjęcie nowego przez 21 osób.

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI:

• DORADZTWA ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGICZNEGO
• POŚREDNICTWA PRACY
• SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
• STAŻY ZAWODOWYCH
• DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – nawet do 34.330,24 zł.

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE: 

• bezpłatne materiały szkoleniowe,
• poczęstunek formie cateringu,
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób bezrobotnych
• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.037.458,65 zł.
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 881.839,85 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Uczestnikom zostaną zapewnione:

• bezpłatne materiały szkoleniowe,
• poczęstunek formie cateringu,
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia,
• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej z tematem „dotacje”. Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.projekty.adconsulting.com.pl z tematem „PERSPEKTYWA ZMIANY”. Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.

„PERSPEKTYWA ZMIANY”

TO SZANSA NA ZDOBYCIE KWALIFIKACJI
I/LUB KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Przedstawiamy Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

 

Do podpisania umowy wymagane jest:

1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,

3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości prowadzony będzie w terminie od dnia 1 marca 2018r. do dnia 14 marca 2018 roku.

Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.
W załączeniu prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Perspektywa zmiany”.

Jednocześnie informujemy, iż kolejnym etapem realizacji Projektu będzie Wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Zgodnie z „Regulaminem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego ” zawarte zostaną umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami oraz odbędzie spotkanie z Doradcą zawodowym w celu ustalenia dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

O terminie spotkania z Doradcą Zawodowym Uczestnicy Projektu zostaną wkrótce powiadomieni.

LISTA-OSÓB-ZAKWALIFIKOWANYCH-DO-PROJEKTU


Rekrutacja do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego zakończyła się 5 stycznia 2018 r.

Komisja Rekrutacyjna oceniła Wstępne formularze rekrutacyjne wraz z Opisem działalności kandydatów chcących wziąć udział w Projekcie.

Następnie przeprowadzony został II etap rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, który badał predyspozycje kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało 15 osób.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ten etap realizacji Projektu.

Poniżej prezentujemy Wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu.

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU


Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane rekrutacją do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej ( kursy i szkolenia ).


Rekrutacja do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego odbywa się od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!!!

Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane rekrutacją do projektu dla kandydatów do otrzymania wsparcia służącego aktywizacji zawodowej ( kursy i szkolenia ).


Rekrutacja do Projektu „PERSPEKTYWA ZMIANY ” rozpocznie się 1 grudnia 2017 r.

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został Regulamin rekrutacji oraz Formularz rekrutacyjny i Opis działalności gospodarczej.

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


 

 

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Perspektywa Zmiany”

Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl